IZORRATZEKO HITZAK…

…gaztelaniaz desberdinak direlako edo euskaraz nahasten gaituztelako.

Zerrenda honetan agertzen ez den baten bat badakizu, esaguzu…

Euskaraz Gaztelaniaz (edo izorratzeko aldaketa)
ABIL (h-rik gabe) Hábil (h-z)
% 5 (euskaraz aurrean) 5 % (gaztelaniaz atzean)
% mugagabean , baina deklinatzean singularrean (%5eAN, %5eKO…)
04:00ETAN, 03:00ETAN, 10:00ETAN (r-rik gabe) , baina ahoz LAURETAN, HIRURETAN, HAMARRETAN (r-z)
1 FORMULA (bat aurretik) , baina BAT beti atzetik…
A ITSATSIA DUTEN HITZAK Zerrenda luzea da, nahiz eta batzuek logika duten…Ohikoenak: giltza, pertsona, animalia, aitzakia, balea, tontakeria, arrautza, anaia, burdina, gauza, ideia, arnasa…
ABADESA, PRINTZESA (fem.) , baina AKTOREØ, ALKATEØ
ABANGOARDIA , baina gUardia, gUardia zibil…
ABERTITU (gazt. aDVertir), baina aDBentismo
ABETXUKU betidanik Abetxuko izan dela pentsatuagatik…
ABSENTE AUsente
ADIN NAGUSIKO=ADINDUN ADINGABE (*ADIN TXIKIKO)
AGO konparatiboetan , baina HOBEA, HOBETO (*HOBEAGOA, *ONDOAGO)
AGUAZIL (l-rik gabe) Alguacil
AHAPEKA (nola galderari erantzuteko) , baina AHOPEKO (adjektibo edo izena adierazteko)
AHO ZABALIK (=Harrituta) , baina AHO ZABALKA (=Aharrausika)
AHOPEKO , baina AHAPEKA
AIA # -AJE Zergatik ez da gauza bera hitz guztietarako?
AIA # -AJE
BIDAIA, PERTSONAIA, PAISAIA, XANTAIA, baina MAKILLAJE, SABOTAJE, MASAJE, ERREPORTAJE…
Zergatik ez da gauza bera hitz guztietarako?
ALAFEDE (gazt. Ciertamente) , baina ALAJAINA (gazt. Caramba)
ALDAMIO ANdamio
ALTZARI (mueble) # ALTZAIRU (acero) nahasten gaituelako.
AMANTAL (Aurreko mantala gazt. Delantal, Mandil) MANTAL (gazt. Delantal, Bata)
AMESGAIZTO (t-s-g, t kendu) , baina GATZGABE (t-z-g, t mantendu)
AMIRATU ADmirar
ANALISIØ (gazt.-SIS, eusk.-SI) , baina OTITIS (gazt.-TIS, eusk.-TIS)
ANBULATORIO , baina LABORATEGI
ANTZINA (=Aspaldi=Behinola=Behiala) (i-rik gabe eta a itsatsia) , baina AITZIN (=Aurre) (i-z eta a itsatsirik gabe)
APARATU (gazt. aparato) APARAILU (gazt. Aparejo)
ARAZO # AZARO nahasten gaituelako.
ARIO (gazt.) bukaerak ARIO (eusk.) (ez beti…): enpresARI, enpresaBURU…
ARKAUTI betidanik Arkaute izan dela pentsatu arren…
ARRAIA (gazt. Raya) , baina ARRAINa (gazt. Pez, pescado)
ASTO (o-z) , baina ASTAKERIA (a-z)
AUTO (*Kotxe) Coche (Kotxe da umeena, zalgurdia edo bagoia)
AZKENALDIAN (lotuta) AZKEN URTEAN, AZKEN HILABETEAN… (bereizita)
AZULEJU (u-z) AzulejO (o-z)
BANILLA VaInilla
BAPATEAN (ahoz soilik) , baina BAT-BATEAN (idatziz)
BAT FORMULA nahiz eta euskaraz BAT hitza beti atzean idatzi…
BATIK BAT (bereizita) , baina GEHIENBAT (lotuta)
BERTUTE (e-z) VIrtud
BIBOTE (b-z) BiGote
BIHOTZ (corazón) , baina BIHOTZERRE (ardor de estómago)
BINETA (b-z eta n-z) , baina gazt. ViÑeta (v-z eta ñ-z)
BIRAO (r-z) (=Madarikazio) , baina BIAO (r-rik gabe) (gazt. Siesta)
BIRIKI (animaliena, jatekoa) BIRIKA (gizakiena, arnasteko erabiltzen duguna)
BIRJIN (j-z) VirGen
BOKATA (ez da OGITARTEKO) BOKATA (eusk.) = colada (gazt.)
CAMPUS (baina kanpinØ…) Campus, Camping
CAMPUS, baina AEROBIK Campus latinetik badator eta horregatik C-z, zergatik aerobiK (aerobicum hitzetik badator?)
CONGA (c-z) , baina Kongo (k-z)
COSTA RICA, CABO VERDE (c-z) , baina Kolonbia, Ekuador, Kuba… (k-z)
DANIMARKA Dinamarca
DESBERDIN=EZBERDIN , baina DESADOSTASUN (*EZADOSTASUN)
DEUSEZTATU (*DEUSEZTU) , baina EZEREZTU (*EZEREZTATU)
DIHARDU trinkoa (h-z) Jardun aditzetik eratorria
DINOSAURO (i-rik gabe) , baina gazt. DinosaurIo (i-z)
DOHAINIK (h-z) , baina =DOØAN (h-rik gabe)
E noiz jarri (aurretik bokala egon arren…) GAU hitza eta monosilaboak instrumental kasuan (29.a): gauEan, jaiEz jai…
EA… *ABER
EDANGARRI (Elhuyar-en ez) , baina Hiztegi Batuan bai…
EGUN-PASA, GOIZ-PASA (marraz) , baina GAUPASA (lotuta)
EMAILE (eta ez eman+le=*EMALE) Donante
EMOZIO (H.ZIRRARA) , baina *EMOZIONATU ez, HUNKITU baizik.
ERABAKIGARRI (*erabakior) , baina ERRUKIOR (*errukigarri)
ERAKUSLEak atzean eta aurrekoa mugagabean…EtxeØ HAU nirea da… , baina harridurazkoetan aurrean eta deklinatuta…HAU etxeA!
Ertzain (h-rik gabe) baina Herrizaingo saila
ESKRIMA (k-z) esGrima
ESKUARTE (lotuta, =baliabide, capital) ESKU ARTEAN (bereizita, entre manos)
ESKUMA (h.ESKUIN) ESKUINDAR baina *ESKUMATAR gaizki
ESKUMINAK EMAN (ahoz) , baina ESKUMUINAK EMAN (idatziz)
ESPERIENTZIA EXperienCia
ESTATISTIKA (t-z) EstaDistica
ESZENA , baina *ESZENATOKI ez, AGERTOKI baizik.
ETSI (=amore eman) etsiTZEN, etsiTZERA, etsiTZEKO…
ETSI (=kontuan hartu) esTEN, esTERA, esTEKO…
ETXEKO LAN (bereizita) baina ETXEKOANDRE (lotuta)
EUSKARA (euskal hiztunentzat) EUSKERA (erdaldunentzat)
EZ SI ETA EZ NO Como quien no quiere la cosa, sin ton ni son
EZPATA (z-z eta t-z) eSpaDa
FAROLØ (euskaraz a itsatsirik gabe) , baina farola (gaztelaniaz a itsatsia)
FRANTZIA (z-z) , baina FRANTSES (hizkuntza zein heritarra) (s-z)
FUNTZIONARIO , baina ENPRESARI (*ENPRESARIO)
GASOLIO (euskaraz i-z) , baina GASOLEO (gazt. e-z)
GERIZA (a itsatsia) , baina GERIZPE (a itsatsirik gabe)
GOIZETIK GAUERA (alderantziz) gazt. De la noche a la mañana (alderantziz)
HAGA (g-z) , baina gazt. La HaYa (y-z)
HALUZINATU (h-z) ØAlucinar
HARPA (h-z) ØArpa
HARRI, HARKAITZ (h-z) , baina ØARROKA (h-rik gabe)
HATZ (h-z) , baina =ØATZAMAR (dedo), ØATZAPAR (garra)
HAUTATU (h-z) , baina =ØAUKERATU (h-rik gabe)
HEGALUZE (gazt. Albacora, Atún blanco, Bonito (del Norte)) , baina HEGALABUR (gazt. Atún (rojo))
HIES (SIDA) # IHES (fuga) binomioa nahasten gaituelako.
HIL baina eraØil (h-rik gabe)
HIPOKRISI , baina HIPOCRESIA
HiruRetan, lauRetan , baina *seiRetan, *zortziRetan (seietan…
HiruRetan, lauRetan , baina *15:00Retan, *16:00Retan (15:00etan…)
HISTORIA # ØISTORIOØ binomioa nahasten gaituelako.
HURBIL # ØURRUN binomioa nahasten gaituelako.
HUTS EGIN (bereizita) , baina HUTSEGITE (lotuta)
IKASLEEN ERDIAK ETORRI DIRA (pluralean) , baina gazt. LA MITAD DE LOS … (singularrean)
IMAJINAZIO (j-z) Imaginación
IMMIGRAZIO (m-z) iNmigración
INBUTU (i-z eta -tu-z) Enbudo
INGENIARI (g-z) , baina INJINERU (j-z) (h. ingeniari)
INSTITUTU, PERFEKTU… , baina tanTO, arkitekTO (*boleTO ez, txartel)
INTONAZIO (i-z) Entonación
IRINØ (h-rik gabe eta a itsatsirik ez) Harina
IRIZPIDE baina ABERASBIDE (*ABERASPIDE)
IRUINDAR (Iruñekoa) , baina IRUNDAR (Irungoa)
ISOLAMENDU (Fisik.) (aislamiento) BAKARDADE=BAKARTASUN (aislamiento)
ITSASPEKO (*URPEKARI) baina URPEKARITZA (*ITSASPEKARITZA)
IZEKOk, IZEKOri…(Ama, Aita, Osaba, Izeba… (mugagabean) , baina SemeAK, SemeARI…(Lehengusu…) (singularrean)
IZKINA (i-z eta z-z) ESquina
JAIOBERRI, EZKONBERRI, HASIBERRI… (lotuta) , baina EUSKALDUN BERRI (bereizita)
JAPONIA , baina Japón
JASMIN (s-z) JaZmin (z-z)
Jeneral (militarra) (j-z) General
KAMELEOI (e-z) , baina camAleón
KAMERA (e-z) CámAra (baina CAMARA de comercio=merkataritza GANBERA
KANPATU (a-rik gabe) Acampar
KANPIN (n-z) , baina RANKING (ng-z)
KARDINAL (i-z) , baina gazt. CardEnal
KARTZELA (a itsatsia) CárcelØ
KASIK CasiØ
KATEØ (a itsatsirik ez) Cadena
KI atzizkia (LEUNKI, MAITEKI…) , baina *LEGALKI, *PERTSONALKI…
KOADRO CUadro
KOADRO (o-z) CUadro
KOADRO (o-z) , baina KUADRILLA (u-z)
KONFIANTZA (*KONFIDANTZA) (d-rik gabe) , baina MESFIDANTZA (d-z)
KONJURU (u-z) , baina gazt. ConjurO (o-z)
KOSTU (u-z) gazt. Coste , baina KOSTAPREZIO (a-z) gazt. Precio de coste
KROKODILO Cocodrilo
KRUDEL (d-z) Cruel
KUBA, KOLONBIA, KANADA…(k-z) nahiz eta Costa Rica, Cabo Verde (c-z)
KUTSAKOR (gazt. Contagioso,-a) , baina KUTSAGARRI (gazt. Contaminante)
LABORATEGI… , baina anbulaTORIO
LEHENGUSU (a itsatsirik ez) , baina LEHENGUSINA (a itsatsia)
LEHOI # LEIHO binomioa nahasten gaituelako.
LEHOI (león) (h-z) , baina camaleón (KameleØoi) (h-rik gabe)
LIBURU(-)DENDA… (bereizita edo marra) , baina LORADENDA (lotuta)
-LL # -IL Zergatik ez da gauza bera hitz guztietarako?
-LL # -IL
TORTILLA, BILLETE, NATILLA, PARRILLA, PASTILLA, BONBILLA… baina PANTAILA, ZAPATILA, MILA, ABANTAILA…
Zergatik ez da gauza bera hitz guztietarako?
LOGURA NAIZ (izan) Tengo sueño (*LOGURA DAUKAT)
LORE (e-z) , baina LORATU (florecer) (a-z)
LORE hitzetik eratorritakoak LORATEGI, LORADENDA… baina LOREZAIN, LOREONTZI, LOREZTATU…
MAITAGARRI, MAITABERA… (a-z) , baina MAITEKOR (*MAITAKOR)
MALEZIA MalICia
MARMELADA (a-z) MErmelada (e-z)
MASTEKATU (e-z) , baina gazt. MastIcar
MEDIKU (lanbidea) MEDIKO (adjektiboa)
MEREZI DU…-T(Z)EAØ , baina KEZKATZEN, HUNKITZEN… DU…-T(Z)EAK
MERKE (e-z) , baina MERKATU (abaratar) (a-z)
MeSkita (s-z) MeZquita (z-z)
MEZA (z-z) MiSa (s-z)
MEZU (z-z) Mensaje (s-z)
MILA (a itsatsia) MilØ (a itsatsirik ez)
MOJA (gazt. monja) (n-rik gabe) , baina MONJE (monje) (n-z)
MUNSTRO MOnstrUo
MUSIKA KLASIKOa… , baina gazt. Música clásica…
MUZTIO MOSto
NAGUSIa (*NagusiENa) , baina BEHINENa
NAHASTU, SINESTU (h. NAHASI eta h. SINETSI) , baina *BEREIZTU ez da onartzen, e.BEREIZI baizik…
NATILLAK (plur.) , baina ARRAUTZA-ESNEa (sg.)
NESKAZAHAR, MUTILZAHAR… (lotuta) , baina EUSKALDUN ZAHAR (bereizita)
NORAEZEAN (lotuta) (=derrigorrean) NORA EZEAN (bereizita) (=galduta)
OBJEKTU, SUBJEKTU… (k-z eta -tu-z) Objeto, subjeto… (k-rik gabe eta -to)
OMENALDI (h-rik gabe) Homenaje (h-z)
ONDRATU (h-rik gabe) Honrar (h-z)
ONIRITZI (lotuta) , baina GAITZ IRITZI (bereizita)
ØORRI (h-rik gabe) , baina HOSTO (h-z)
ØORTU (h-rik gabe) , baina gazt. Huerto(h-z)
ORDENA (a itsatsia) OrdenØ (a itsatsirik ez)
ORDENAGAILU (*ORDENADORE) , baina ERROTULADORE (*ERROTULAGAILU)
ORDU TXIKIAK ARTE Hasta altas horas
OSPITALE (h-rik gabe eta e-z) Hospital (h-z)
OSTALARI (h-rik gabe) Hostelero(h-z)
OSTIA (h-rik gabe) Hostia(h-z)
ØURKATU (h-rik gabe) , baina gazt. AHorcado (h-z)
PAILAZO (z-z) Payaso(s-z)
PATATA TORTILLA, baina PAKETE BAT IRIN (ordena) Tortilla de patatas /Un paquete de harina
PAUSO (=URRATS) , baina PAUSU (=ATSEDEN)
PERTIKA (k-z) PértiGa (g-z)
PETROLIO (euskaraz i-z) , baina PETROLEO (gazt. e-z)
PNEUMATIKO (p-z) Neumático
POLI…POLIGAMO, POLIGLOTA… , baina kiroldegi (*polikiroldegi)
POLITIKO (adjektiboa) , baina POLITIKARI (izena)
POZIK, BAKARRIK… , baina URDURIØ (*urdurik), LODIØ
PRESA PrIsa
PROZESADORE , baina ORDENAGAILU (*ORDENADORE)
R-a bikoiztu ala ez… hitz gehienek bikoizten dute, batzuek izan ezik: paper, ur, plater, zur, zer, nor (eta eratorriak), hiru(r) eta lau(r) hitzek ez baitute bereizten.
SANTA CRUZ (TENERIFEKOA) , baina RIO DE JANEIRO
SARJENTU (j-z) , baina gazt. SarGento
SEGUNDO , baina minuTU
SEGUNDO, ABSURDO… , baina GRADU
SEGUR ASKI , baina =ZIUR ASKO edo SEGURU ASKO
SEHASKA (cuna) , baina SEØASKA (Iparraldeko Ikastolen elkartea)
SOTIL (o-z) , baina gazt. sUtil (u-z)
SUBSTANTZIA (=gai; janariarena) (b-z) , baina SUSTANTZIA (=ganora, funts) (b-rik gabe)
TIRADERA *kaxoi (nahiz eta camión=kamioi. Cajón=tiradera)
TO (gazt.) = -TU (eusk.)… , baina ez beti: TANTO, ARKITEKTO… eta gazt. boleto eusk. ez *boleto, ez *boletu txartel edo billete baizik.
TOMATE… ERDI (erdi, atzean) , baina ERDI-PREZIOan (erdi, aurrean)
TontoA HALAKOA! (biak deklinatu) , baina TontoØ ALAENa! (lehenengoa mugagabean)
TOPO EGIN (ukan eta …-rekin) , baina TOPATU (ukan eta …zer/nor)
TORMENTATU (a-rik gabe) Atormentar (baina *probetxatu)
TRISTE (e-z) , baina TRISTATU (entristecer)
TSAR (euskaraz ts-z) , baina ZAR (gaztelaniaz z-z)
TUNISIA (s-z) TuneZ (z-z)
TXANTXETAN (e-z, nahiz eta a itsatsia izan) , baina DUDA(TA)N (a itsatsia mantenduta)
TXIRRINDULARI (Ciclista) , baina TXIRRINDU hitza hiztegian ez da agertzen… (?)
TXORIZO OGITARTEKOa (ordena) (aurrean) Bocadillo de chorizo
UDALTZAINGO , baina BIZTANLERIA (*biztanlego)
UKRAINA Ucrania
UMIL (h-rik gabe) Humilde
UMORE (h-rik gabe) Humor
URAKAN (h-rik gabe) Huracán
UZKURDURA (gazt. Tirón) , nahiz eta UZKURTU gazt. Contraer izan…
WEB ORRI *web orrialde (nahiz eta gazt. “página web” izan)
XANPAIN (x-z) CHampán
XANPU (x-z) CHampú
XEHE (e-z) , baina xehatu
ZAPO (z-z) Sapo (eta rape (gaztelaniaz))
ZAPORE (z-z) Sabor
ZeElanda Berria (bi e-z) Nueva ZElanda (e bakar batez)
ZER, ZEIN galdetzaileen atzekoa mugagabean… ZER etxeØ erosi duzu? , baina harridurazkoetan mugatuan… ZER etxeA!
ZETA (z-z) Seda
ZIRIMIRI (z-z) Sirimiri (s-z)
ZIUR ASKO (z-z eta o-z) SEGUR ASKI (s-z eta i-z)
ZOPA (z-z) Sopa
ZORO (o-z) , baina ZORAKERIA (a-z)
ZUHAITZØ(a itsatsirik ez) , baina =ARBOLA (a itsatsia)
ZUHUR # ZIØUR binomioa nahasten gaituelako.
Advertisements

One response to this post.

 1. Posted by jaume riu pelegrí on 2014/06/12 at 16:34

  Interesgarria izan daiteke egitea gauza bera veste hizkuntzekin. Adibidez:
  1- Ingelesez ————————-euskaraz:(hitz berberak edo antzekoak)

  paper————————–paper
  pitcher————————-pitxer
  apricot————————-abrikot

  2- Katalanaz————————–euskaraz

  ganivet————————-ganibeta

  Erantzun

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s

%d bloggers like this: